ajm 13300
نصب آشیانه پرندگان  در بوستان های طالقانی و ملتبه منظور احیای حیات پرندگان در قطعات فضای سبز و جلب آنها به فضای شهر تهران، تعدادی آشیانه پرنده در حاشیه بوستان های ملت و طالقانی نصب شد.
تجهیز ناوگان های  جمع آوری پسـماند خشک به GPS فعالمعاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو از بهره برداری ناوگان های جمع آوری پسماند خشک نوسازی شده ی منطقه دو خبر داد.
ایمـن سازی معابر و شیـروانی های خـاکی با احداث دیوار حایلبا توجه به موقعیت توپوگرافی و سطح شیبدار در شمال تهران، ایمـن سازی معابر و شیـروانی های خـاکی با احداث دیوار حایل یکی از موثرترین عوامل بازدارنده خسارت در زلزله های شدید است.
;

صفحه 1 از 1722